Banner Top

Obrazovanje kod poslodavca (dualno obrazovanje)

Obrazovanje kod poslodavca (dualno obrazovanje) je oblik organizacije nastave koji podrazumijva kombinovanu realizaciju kod posladavca i u školi. Realizuje se na osnovu individulanog ugovora o obrazovanju između poslodavca i roditelja, odnosno staratelja učenika i sadrži:
1) ime i prezime učenika, godinu rođenja, prebivalište i ime roditelja, odnosno staratelja;
2) prethodno obrazovanje učenika;
3) naziv, sjedište i djelatnost poslodavca;
4) naziv zanimanja za koje se učenik obrazuje;
5) početak i vrijeme trajanja obrazovanja učenika;
6) obim praktične osposobljenosti i znanja koje poslodavac mora obezbijediti učeniku;
7) raspored praktičnog obrazovanja;
8) lične podatke i podatke o odgovarajućem stručnom obrazovanju zaposlenog kod poslodavca koji je odgovoran za obrazovanje učenika;
9) prava i dužnosti učenika;
10) dužnosti poslodavca;
11) mjesečnu naknadu koju učenik prima za vrijeme praktičnog obrazovanja, u skladu sa zakonom;
12) obavezu poslodavca da neće opterećivati učenika poslovima koji nijesu povezani sa njegovim obrazovanjem;
13) obaveze učenika i poslodavca u slučaju raskida individualnog ugovora o obrazovanju;
14) druga pitanja od značaja za obavljanje praktičnog obrazovanja.

Škola je dužna da vodi evidenciju o zaključenim individualnim ugovorima o obrazovanju.

Poslodavac je dužan, naročito, da:
1) brine da učenik redovno pohađa praktično obrazovanje i ispunjava radne obaveze;
2) učeniku redovno isplaćuje mjesečnu naknadu;
3) učeniku obezbijedi zaštitu na radu;
4) brine o zdravlju učenika u toku rada;
5) učeniku, pored godišnjeg odmora utvrđenog ovim zakonom, omogući još najmanje pet radnih dana za pripremu polaganja završnog ispita;
6) vodi evidenciju o pravima učenika po osnovu radnog odnosa;
7) ispunjava druge obaveze utvrđene individualnim ugovorom o obrazovanju.

Učenik je dužan, naročito, da:
1) redovno pohađa praktično obrazovanje i ispunjava radne obaveze;
2) prilikom sticanja obrazovanja ponaša se u skladu sa uputstvima poslodavca i škole;
3) čuva poslovnu tajnu poslodavca;
4) ponaša se u skladu sa propisima o zaštiti na radu;
5) ispunjava i druge obaveze utvrđene individualnim ugovorom o obrazovanju.

Nivo postignuća praktičnog obrazovanja učenika koji se obrazuje kod poslodavca provjeravaju škola i poslodavac, na kraju svake nastavne godine. Način ocjenjivanja i postupak provjere postignuća praktičnog obrazovanja propisuje Ministarstvo.

Učenik ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja individualnog ugovora o obrazovanju kod poslodavca.
Visina naknade iznosi: za prvu i drugu godinu obrazovanja najmanje 15%, a za treću i četvrtu
godinu najmanje 20% od prosječne bruto zarade zaposlenih u privredi Crne Gore.

Učenik i poslodavac mogu raskinuti individualni ugovor o obrazovanju, ako je to uređeno ugovorom. Individualni ugovor o obrazovanju se raskida, ako:

1) je zaključen na osnovu netačnih podataka i dokumenata;
2) je učeniku prestao status redovnog učenika u skladu sa zakonom;
3) se ne obezbijedi zaštita na radu;
4) učenik trajno oboli od bolesti koja, po mišljenju ljekara, može da ugrozi život i zdravlje zaposlenih i učenika;
5) u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom.

Ako se individualni ugovor o obrazovanju raskine zbog neispunjavanja obaveza poslodavca, škola preuzima obavezu zaključivanja novog ugovora sa drugim poslodavcem.

Ako škola ne omogući učeniku praktično obrazovanje kod drugog poslodavca, učenik ima pravo da nastavi obrazovanje u školi.

Ukoliko dođe do promjene poslodavca, odnosno vlasnika poslodavaca, prava i obaveze iz individualnog ugovora o obrazovanju se prenose na novog poslodavca, ukoliko je roditelj, odnosno staratelj učenika sa tim saglasan.

Novi poslodavac i roditelj, odnosno staratelj učenika mogu raskinuti individualni ugovor o obrazovanju, na način i u rokovima koji su određeni individualnim ugovorom o obrazovanju.

Za vrijeme trajanja praktičnog obrazovanja kod poslodavca učenik ostvaruje prava iz radnog odnosa, u skladu sa propisima o radu.

Škola i poslodavac su dužni da obuče učenika osnovnim mjerama i sredstvima zaštite na radu pri izvođenju praktičnog obrazovanja. Zaštitu na radu obezbjeđuju škola i poslodavac.

Za vrijeme trajanja individualnog ugovora o obrazovanju kod poslodavca, učenik ima pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje plaća poslodavac u skladu sa zakonom.

Nadzor nad sprovođenjem zakonski odredaba koje se odnose na status učenika kod poslodavca vrši inspekcija nadležna za rad.

Nadzor nad sprovođenjem zakonskih odredaba koje se odnose na obrazovanje učenika kod poslodavca vrši inspekcija nadležna za obrazovanje.